وزیر دفاع انگلیس: عملیات آزاد سازی شهر موصل پیچیده است