آمریکا در زمینه بانک‌ها گاهی علامت مثبت و گاهی منفی می‌دهد