فرانسه مکانیسم جدید برای نظارت بر آتش‌بس سوریه ارائه کرد

وزیر خارجه فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل مکانیسم جدیدی برای نظارت بر آتش‌بس سوریه ارائه داد و از اعضای این شورا خواست اواخر هفته درباره آن گفت‌وگو کنند.