فرانسه مکانیسم جدید برای نظارت بر آتش‌بس سوریه ارائه کرد