«روحانی» برای یک مأموریت به مجمع عمومی سازمان ملل آمده است