آغاز اجرای طرح مقابله با لوازم خانگی و داروی قاچاق