کلپر: اسنودن اسناد ملی را به سرقت برده و بخشیده نخواهد شد

رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا در واکنش به درخواست بخشودگی افشاگر آمریکایی گفت وی اسناد ملی آمریکا را به سرقت برده و به توانایی ملی برای مقابله با تهدیدات آسیب زده که امری غیرقابل بخشش است.