کلپر: اسنودن اسناد ملی را به سرقت برده و بخشیده نخواهد شد