منشا: در لیگ ایران هیچ تیمی برتر نیست

مهاجم نیجریه ای پیکان از نمایش خود در اهواز راضی است .