خانواده های ایرانی در افق به تماشای «آفاق» می نشینند