اویل پرایس: انتشار گزارش آژانس اطلاعات انرژی آمریکا بهای نفت را افزایش داد

به نوشته اویل پرایس، انتشار گزارشی مبنی بر کاهش ذخایر نفت و بنزین آمریکا، بر بهای نفت تاثیر گذاشت.