اویل پرایس: انتشار گزارش آژانس اطلاعات انرژی آمریکا بهای نفت را افزایش داد