از دعا خواند ترامپ تا تعویض شیشه‌های شکسته مرتفع‌ترین پل چین

اخبار جهان در روز پنجشنبه اول مهر با تصاویر جالبی همراه بود.