از دعا خواند ترامپ تا تعویض شیشه‌های شکسته مرتفع‌ترین پل چین