فاطمه هاشمی بستری شدن پدرش در بیمارستان را تکذیب کرد/ حالشان خوب است