از دعا خواندن ترامپ تا تعویض شیشه‌های شکسته مرتفع‌ترین پل چین