همکاری انجمن های علمی دانشگاه تربیت مدرس برای محیط زیست

عضو کمیته محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس از همکاری مشترک انجمن های علمی این دانشگاه برای حفظ محیط زیست خبر داد.