ابراز نگرانی«اوباما» از ادامه سیاست شهرک سازی رژیم اسرائیل