تولید ۵۱۷۴ تختال ثبت رکورد جدید در کارخانه فولاد هرمزگان