سقوط یک هواپیمای نظامی آمریکا در جزیرۀ اوکیناوا

گارد ساحلی ژاپن از سقوط یک هواپیمای نظامی آمریکا در جزیرۀ اوکیناوا خبر داد.