نماینده هیات عامل عراق در اوپک: شرایط برای حصول توافق نفتی مساعد است

نماینده هیات عامل عراق در اوپک نسبت به حصول توافق در نشست غیررسمی آتی تولیدکنندگان ابراز امیدواری کرد.