بعد از صعود به مرحله یک چهارم نهایی/ چمنیان:هدف ما این است که یک پای فینال باشیم