سقوط هواپیمای نظامی آمریکا در ژاپن

یک فروند هواپیمای نظامی آمریکا در جزیره اوکیناوای ژاپن سقوط کرد.