مرحله دوم جشنواره ورزشی زاینده‌رود در اصفهان آغاز شد