سفارت آمریکا درباره فعالیت گروه تروریستی در غازی‌عینتاپ هشدار داد