پیروزی پرسپولیس دو مدله بود! (عکس)

پرسپولیس در بازی با سپاهان از دو مدل لباس استفاده کرد. البته هر دو مدل اختصاص به شرکت جیووا داشتند.