دانشجویان علوم پزشکی غیر بومی نگران رزرو خوابگاه نباشند