بعد از تجربه تلخ المپیک؛/ وقتی بهداد را تنها گذاشتند