چه زمانی ابهامات سریال اسیدپاشی‌های اصفهان رفع خواهند شد؟

حمله ای به غایت ناجوانمردانه با مایعی به شدت خورنده به صورت طرف مقابل که به باور عموم، قصدش گرفتن جان فرد نیست، بلکه تحمیل عذابی بسیار بسیار شدید و گاه غیر قابل تحمل به وی و حتی اطرافیان مضروب است. رویدادی که یادآوری اش هم به رنج کشیدن منجر می‌شود، چه برسد مواجهه با […]