حماه؛ ارتش سوریه شهرک «معردس» را از حیث نظامی ساقط کرد