«ترامپ» در سه ایالت از «کلینتون» پیش افتاد

کمتر از ۵۰ روز تا زمان انتخابات سراسری ریاست جمهوری آمریکا باقی است و طبق یک نظرسنجی، نامزد جمهوریخواه توانسته در سه ایالت از رقیب دموکراتش پیش بیافتد.