«بایدن» بر حمایت از تزلزل‌ناپذیر آمریکا از ترکیه تاکید کرد