امارات: طی ۵ سال آینده ۱۵ هزار آواره سوری را می‌پذیریم