پایگاه "اینجرلیک" میزبان تهاجم هوایی "واشنگتن" به "حلب"؟

اقدامات مخرب آمریکا پس از مذاکرات آتش بس در سوریه به ثبات یک هفته‌ای در جبهه های شمالی و جنوبی سوریه ضربه زد.