پس از قهرمانی ایران در آسیا چلنج؛/ صمد نیکخواه: پرچم بالاست