مک گورک: با هرگونه تخطی در روند بازپس‌گیری موصل مقابله خواهیم کرد