مراجعه خود را به مراکز معاینه فنی به روزهای آینده موکول کنید/ خدمات‌رسانی مراکز معاینه فنی تا ساعت ۲۴