موبایل های پیکسل گوگل با روش های رایج فعلی روت نخواهند شد