هیچ کشور یا رئیس جمهوری به تنهایی نخواهد توانست توافق هسته ای را پاره کند