دستگاه‌های دولتی الگوی سند چشم‌انداز را در مناطق آزاد اجرایی کنند

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه دستگاههای دولتی، الگوی سند چشم‌انداز را در مناطق آزاد اجرایی کنند، گفت: در این مناطق به دنبال تجربه‌های نو هستیم.