دفاع مقدس فرصت طلایی ملت ایران برای تمرین زندگی در شرایط توطئه و تحریم بود