اعتراض مربیان بزودی مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد