استفاده از تبلیغات شهری در نهادینه کردن امر به معروف ونهی از منکر