استفاده از سیستم پیشرفته ماهواره ای برای شناسایی ماهیگیری غیرقانونی