نمایندگان موی‌تای ایران امروز به مصاف حریفان می‌روند