ترکیه: اگر کُردها در نبرد الرقه شرکت کنند ما در آن مشارکت نخواهیم کرد