در صورت حضور کردها، ترکیه در عملیات «الرقه» شرکت نمی‌کند