امکان انتقال خدمات آزمایشگاهی استادان به دانشجویان دکتری فراهم شد

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری گفت: امکان انتقال مالی خدمات آزمایشگاهی استادان به دانشجویان دکتری با هدف کمک مالی و ارتقای سطح علمی کشور فراهم شد.