امکان انتقال خدمات آزمایشگاهی استادان به دانشجویان دکتری فراهم شد