سامانه ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه آزاد دچار مشکل نشده است